SBD Rožnov / Dokumenty / Předpisy / Zásady u záporného zůstatku fondu dlouhodobých záloh oprav a investic (DZOI)

Zásady u záporného zůstatku fondu dlouhodobých záloh oprav a investic (DZOI)

Popis problému

 1. V zájmu zajištění řádné správy majetku bytového hospodářství, jeho oprav, modernizací a rekonstrukcí a řešení havarijních situací, se na každém středisku bytového hospodářství vytváří dlouhodobá záloha, která je zdrojem výše uvedených potřeb (dále DZOI).
 2. Výše tvorby je určena ve vazbě na ustanovení směrnice 3/2001 tak, aby dostatečně pokrývala ekonomicky oprávněné náklady domu. Stanovuje se sazbou na metr čtvereční podlahové plochy v pravidelných měsíčních splátkách a její výši projedná a schválí schůze samosprávy domu (středisko bytového hospodářství).
 3. V případech, kdy dojde ke stavu, že zůstatek DZOI nedostačuje na pokrytí zvláště dlouhodobých investic, je nutné v rámci „postupu při přípravě a výběru dodavatele“ (řešeno samostatnou směrnicí) vyhodnotit schopnost střediska bytového hospodářství splnění podmínek plného financování akce.
 4. Pokud by realizací akce došlo k zápornému zůstatku DZOI, je nutné již v období přípravy přijmout rozhodnutí o způsobu financování a to úvěrem od financující banky, nebo z vlastních zdrojů družstva formou povolení záporného zůstatku DZOI.

Kritéria pro rozhodování o povolení záporného zůstatku (ZZ)

 1. Záporný zůstatek může být povolen jen u středisek, kde je méně než 50% bytů v osobním vlastnictví (OV)
 2. Stav DZOI propočtený k počátku splátkového kalendáře musí činit 25% hodnoty akce.
 3. Záporný zůstatek musí být umořen maximálně do 4 let (obvyklá doba 2 roky)
 4. Poplatek i za povolení ZZ stanovuje představenstvo a činí 3% p.a. a je obsažen ve výpočtu měsíčních splátek splátkového kalendáře
 5. Tvorba DZOI na m2 musí být taková, aby z měsíční tvorby DZOI zbylo na ostatní použití 15%, tedy na splátku ZZ jde 85% měsíční tvorby.
 6. Tvorba DZOI na m2 musí být minimálně v oblasti průměrné tvorby za celé družstvo.
 7. V případě povoleného ZZ je při následných převodech bytů do OV nutnou podmínkou smlouvy o převodu bytu do osobního vlastnictví složení alikvotní části splátky jistiny (dle spoluvlastnického podílu) budoucích splátek ZZ (dle splátkového plánu)do DZOI. Výše tvorby DZOI na m2 pro tohoto vlastníka zůstává nadále stejná (dle předpisu). Po vyrovnání ZZ se tato záloha vyplatí z DZOI zpět vlastníkovi.
 8. Je nutné mít v rámci projednávání akce na samosprávě domu a v postupu přípravy a výběru dodavatele, potřebný souhlas spoluvlastníků se způsobem splácení záporného zůstatku.
 9. Každá akce bude vyhodnocena v rámci procesu přípravy výběru dodavatele stavby z hlediska ekonomických parametrů a záruk dodržení splátkového kalendáře, který bude zpracován jako formulář Excel (viz. příloha).
 10. Žádost na povolení záporného zůstatku, doloženou výpočtem splátkového kalendáře a případné výjimky z ustanovení bodů 1 až 6 schvaluje představenstvo.
 11. Celkový zůstatek na účtu 475 za celé bytové hospodářství nesmí klesnout pod 10 mil. Kč.

Zásady a podmínky povolení záporného zůstatku DZOI (PDF, 67 kB).