SBD Rožnov / Dokumenty / Předpisy / Domovní řád

Domovní řád

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v obytném domě, v zájmu dobrého sousedského soužití, zajištění řádného užívání bytových a nebytových jednotek v domě, společných prostorů a zařízení tohoto domu vydává správce domu tento domovní řád, který vychází ze zákona č.40/1964 Sb.ve znění pozdějších změn a doplňků a navazujících právních předpisů. Plný rozsah práv a povinnosti vlastníků a nájemců bytů vymezuje Občanský zákoník, smlouva o nájmu bytu a tento domovní řád.

II. ZÁKLADNÍ POJMY

 1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
 2. Bytovou jednotkou se rozumí byt a příslušenství , jímž může být dále sklepní box, spižní komora mimo byt, případně půdní kóje.
 3. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místnosti, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, garáže, ateliéry). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné části domu.
 4. Společné části domu jsou ty, které jsou určené pro společné užívání jako: vchody do domu, schodiště, chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, společné anteny a rozvody TV a R signálu a dále základy domu, střecha včetně střešní krytiny, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, společné rozvody vody,tepla, plynu a elektřiny, kanalizace, hromosvody, zpevněné plochy, společná technická zařízení, komíny a komínové průduchy. Dále se za společné části domu považují příslušenství domu (např. studny, oplocení) a stavby vedlejší, včetně jejich příslušenství.

III. PRÁVA A POVINNOSTI SOUVISEÍCÍ S UŽÍVÁNÍM BYTOVÉ JEDNOTKY A SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

 1. Práva a povinnosti související s užíváním bytové jednotky upravuje Občanský zákoník – zákon 40/1964 Sb. v platném znění a zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění, prohlášení vlastníka domu, Stanovy (SBD Rožnov resp. Společenství vlastníků) a tento domovní řád.
 2. Ve vztahu k vlastníkovi domu (společenství vlastníků) a třetím osobám odpovídá ze zákona za byt i podíl na společných částech domu vždy vlastník bytu, a to i v případě, že byt řádnou nájemní smlouvou dále pronajímá a některé povinnosti vlastníka, související s užíváním bytu deleguje nájemní smlouvou na tohoto nájemníka. Pro společenství vlastníků v domě, vlastníka domu (správce) a třetí strany je osobou odpovědnou za daný byt vždy vlastník tohoto bytu nebo smluvní nájemce tohoto bytu.
 3. Vlastníci bytů v domě jsou povinni zajišťovat na své náklady řádné a včasné provádění drobných oprav v bytě a všechny práce spojené s obvyklým udržováním bytu, jeho příslušenství a vybavení. Vlastníci (nájemci) hradí veškeré opravy vbytě a přispívají na údržbu a opravy společných prostor a zařízení domu jichž jsou spoluvlstníky příspěvkem na tvorbu dlouhodobé zálohy na správu a opravy společných částí domu (dále jen fond oprav), která je stanovena podle dohodnutých zásad a platných stanov vlastníka domu nebo společenství vlastníků.
 4. Zástupce společenství vlastníků domu, vlastníka domu nebo správce domu je oprávněn po předchozím oznámení vlastníkovi (nájemci) bytu vstoupit do jeho bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu společných částí domu procházejících bytem, nebytovým prostorem a k provedení odečtu, kontroly, případně výměny měřidel tepla,teplé a studené vody, dále v případech nařízeného státního stavebního dohledu nebo jiných případech, vymezených ve stavebním zákoně, vládních nařízení o ochraně zdraví a bezpečnosti osob či zákonných opatřeních o požární ochraně. Ve vyjímečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škody na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policii i bez souhlasu vlastníka. O tomto zásahu bude bezprostředně vyrozuměn vlastník bytu a bude o tom pořízen písemný protokol za přítomnosti nestranných svědků.
 5. Vlastník i nájemce je povinen řádně užívat společné prostory v domě a společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno sužíváním bytu. V případě, že byt pronajímá, odpovídá za dodržování tohoto domovního řádu za svého nájemníka společenství vlastníků nebo vlastníkovi domu tak, jako by jej užíval sám.
 6. V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod. doporučuje se v případě delší nepřítomnosti uživatele nebo vlastníka bytu oznámit zástupci samosprávy příp. společenství vlastníků místo pobytu a nebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
 7. Uživatelé, vlastníci bytů a nebytových prostor v domě jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby vdomě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním osobám uživajícím bytové (nebytové) jednotky v domě také výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z vlastnického vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být vrozporu s dobrými mravy.

IV. DRŽENÍ DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

 1. Vlastník bytu nebo nájemce bytu vdomě nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, které jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních vlastníků bytů a uživatelů bytů a byla dodržována čistota v domě.
 2. V případě , že osoby které v domě chovají domácí zvířata nebudou uklízet nečistoty způsobené těmito zvířaty, je správce domu oprávněn zajistit úklid dodavatelskou firmou a náklady na úklid vyúčtovat v rámci vyúčtování služeb vlastníkům nebo uživatelům (nájemcům) bytů, v nichž jsou tyto zvířata držena na základě písemného rozhodnutí statutárního orgánu vlastníka domu.

V. UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMU A ZAŘÍZENÍ

 1. Společné prostory a společné části domu se užívají k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků a nájemníků bytů v domě.
 2. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných částech domu dovoleno. Výjimky povoluje výhradně členská schůze vlastníků nebo nájemců bytů v domě.
 3. Vlastníci a nájemci bytů v domě jsou povinni zejména:
  • 3.1  Umožnit přístup ke všem uzávěrům v domě ( plynu , vody , elektřiny ), hydrantům a měřičům.
  • 3.2  Dodržovat zákaz skladování látek snadno vznětlivých či jinak nebezpečných v bytových jednotkách a zákaz užívání otevřeného ohně v domě, dodržovat zákaz ukládání jednostopých motorových vozidel do koláren či jiných skladovacích prostor vdomě.
  • 3.3  Zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.V případě výskytu škůdců v bytové (nebytové) jednotce jsou povinni ihned informovat správce domu nebo výbor společenství a zajistit na vlastní náklad provedení deratizačních opatření v jednotce.
  • 3.4  Dodržovat zákaz skladování věcí ve společných částech domu (ke skladování osobních věcí vlastníků a nájemníků bytů slouží výhradně prostory bytů a jejich příslušenství).

VI. PRÁDELNY, SUŠÁRNY, MANDLOVNY, KOČÁRKÁRNY

Způsob užívání prádelen, sušáren , mandloven a kočárkáren stanoví shromáždění vlastníků (členská schůze uživatelů bytů) samostatným vnitřním předpisem .

VII. VYVĚŠOVÁNÍ A VYKLÁDÁNÍ VĚCÍ

 1. Vlastník (uživatel) bytu nesmí bez písemného souhlasu Shromáždění vlastníků (členské schůze uživatelů bytů) v domě umísťovat na vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu a anténní stožáry jakékoliv zařízení a předměty.
 2. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát, aby voda nestékala a nesmáčela zdi a nezpůsobila škodu na majetku uvnitř jiných bytů.
 3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových,televizních a jiných antén a jejich svodů je třeba písemného souhlasu vlastníka domu (shromáždění vlastníků).
 4. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí a nebo ruší jeho vzhled. Antény umísťované na společných částech domu podléhají režimu, upravenému zvláštním předpisem Českého telekomunikačního úřadu s vysokými peněžitými sankcemi v případech, že tato zařízení budou rušit provoz jiných telekomunikačních zařízení v okolí domu či v domě samotném.

VII. ZAJIŠTĚNÍ POŘÁDKU A ČISTOTY V DOMĚ

 1. Vlastní nebo nájemník bytu vdomě a osoby s ním bydlící jsou povinni udržovat vdomě pořádek a čistotu.
 2. Pokud shromáždění vlastníků (členská schůze domu) v domě nerozhodne jinak, provádí úklid společných části domu sami vlastníci (nájemníci) bytů v rozsahu zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve sklepě, čistění schodišťových a sklepních oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří, odklízení sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním období a to podle zásad a v rozsahu stanovených vnitřní směrnicí společenství vlastníků bytů (nájemců) v domě a časového rozpisu tohoto úklidu zveřejněného v domě.
 3. Vyklepávání koberců a rohožek je možné pouze na místech k tomu určených, zásadně nesmí být prováděno na balkonech a lodžiích případně z oken!

IX.VZÁJEMNÁ PRÁVA VLASTNÍKU A NÁJEMNÍKU V DOMĚ, ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR VDOMĚ, OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ DOMU

 1. Všichni vlastníci a nájemníci bytů jsou povinni respektovat noční klid v domech, který platí od 22,00 – 06,00 hod. a v této době nesmí způsobit nadměrný hluk. Noční klid v domě jsou povinni dodržovat i vlastníci nebytových prostor vdomě!
 2. V době nočního klidu musí být dům uzamčený a to tak, aby bylo zabráněno vstupu cizím osobám.
 3. V případě, že shromáždění vlastníků (členská schůze uživatelů) domu rozhodne o tom, že dům bude uzavřen neustále, jsou povinni všichni uživatelé bytů v domě toto rozhodnutí povinni respektovat. Klíče od společných prostorů a zařízení domu, včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou podle výše uvedeného rozhodnutí uloženy na určeném místě.
 4. Vlastníci a nájemníci bytů jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní osoby bydlící v domě nadměrným hlukem, případně nežádoucími pachy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních předpisů a obecně závazných vyhlášek.
 2. V případě zjištění, že vlastníky nebo nájemci bytů a osobami, bydlícími v jejich bytech dochází závažným způsobem nebo opakovaně k porušování tohoto domovního řádu bude společenství vlastníků v domě (vlastník) a správce postupovat podle platných ustanovení Občanského zákoníku a Zákona o vlastnictví bytů v platném znění, dále podle STANOV společenství vlastníků (vlastníka) platných v domě.
 3. Tento domovní řád ruší předcházející domovní řády vdomě.

Tento domovní řád projednalo a schválilo představenstvo SBD Rožnov dne 28.2. 2006 a nabyl taktéž účinnosti dnem 1.3.2006

Představenstvo SBD Rožnov


Domovní řád (PDF, 117kB)